Een nieuw lied van een jonge molenaar

Het lied van de jonge molenaar was al bekend aan het einde van de 18de eeuw, de melodie is tot op heden niet achterhaald.

In Onder de groene linde, deel 2, pag. 251 lezen we het volgende:
Het lied van de jonge molenaar is te vinden in verschillende negentiende eeuwse verzamelingen en liedboekjes als Het vrolijke bleekersmeisje en De Haarlemsche spoorwagen.
De oudst bekende versies verschijnen al aan het einde van de achttiende eeuw in Het vrolyk zingende Amsterdamsche meisje en De vrolyke landman, beide uit 1797, en De drie vrolyke reizigers uit 1798. Omdat in de ter publicatie geselecteerde varianten de details in meerdere of mindere mate zijn weggesleten nemen wij hier een van die oudste versies op.

Een nieuw lied, van een jonge molenaar.
Stemme: als ‘t begint.

1.
Laetstmael een jonge Moolenaers zoon
Op zyn moolen, bij myn zoolen
Laestmael een jonge Moolenaers zoon
Die kon maelen wonder schoon.
Hy zag door het moolen gat
Een meisje die daer te rusten zat
Hy zag door het moolen gat
Een meisje die daer te rusten zat

2.
Hij sprak: zussie hoort eens hier
Op myn moolen, by myn zoolen
Hij sprak: zussie hoort eens hier
Op myn moolen voor myn plyzier
Onder het maelen van grof en fyn
Zullen wy drinken een glaesje wijn
Onder het maelen van grof en fyn
Zullen wy drinken een glaesje wijn.

3.
Het meisje die liet haer geraen (geraden, raden)
Op myn moolen, by myn zoolen
Het meisje die liet haer geraen
En is mee naar boven gegaen
En sij waren seer verblyd
De moolenaer met syn jonge meid
En sij waren seer verblyd
De moolenaer met syn jonge meid.

4.
Ziet een korte tyd daer naer
Van syn moolen, by myn zoolen
Ziet een korte tyd daer naer
Het meisje dat was van hem swaer
Doe sprak sy de moolenaar an
Van syn moolen, by myn soolen
Doe sprak sy de moolenaar an
Hy sei: ik weet ‘er in ‘t minst niet van.

5.
Laet je myn nu in ‘t getreur
Van je moolen, by myn zoolen
Laet je myn nu in ‘t getreur
Zy ging woonen over zyn deur
Negen maenden en een dag
Het meisje in haer kraembed lag
Negen maenden en een dag
Men schielyk daer wat anders zag.

6.
Maer het meisje bedagt een list
Aen syn moolen, op myn zoolen
Maer het meisje bedagt een list
Zy bragt hem ‘t kind dat niemand wist
Op zyn slaepkamer, wel op let
Zy had ‘t gebakerd, proper en net
Op zyn slaepkamer, wel op let
En zy lag het op zyn bed.

7.
‘s Avonds de moolenaer kwam thuis
Van zyn moolen, by myn zoolen
‘s Avonds de moolenaer kwam thuis
Dagt in ‘t minst op geen gedruis
Maer als hy naer zyn bed zou gaen
Doe kwam de grootste vreugde aan
Maer doe hy zou gaen te bed
Zag men nog de meeste pret.

8.
Hy zei: wel drommels wat is dat
Van myn moolen, by myn zoolen
Hy zei: wel drommels wat is dat
Het huilt gelyk een jonge kat
Zyn moeder die kwam boven gezwind
Sprak: wel jonge, neen, het is een kind
Nu zit gy met een blok aen ‘t been
Gy hebt een kind en de meid ‘er geen.

9.
Doe moest hy ook nog terstond
Van zyn moolen, by myn zoolen
Doe moest hy ook nog terstond
Zoeken dat hy de moeder vond
Maer zy wou hem niet ontslaen
Of hy moest belooven gaen
Maer zy wou hem niet ontslaen
Of zy moesten trouwen gaen.

10.
Oorlof moolenaers, voor ‘t lest
Van je moolen, by myn zoolen
Oorlof moolenaers, voor ‘t lest
Ziet ik raed u maer ten best
Hebt gy een jonge meid bemind
Trouwt dan haer maer heel gezwind
Hebt gy een jonge meid bemind
Anders brengt ze jou het kind.

Kalff zegt in zijn Het lied in de Middeleeuwen :
Ook de vrouwelijke bewoners van de molen springen gaarne eens uit de band. In een der romances maakten wij reeds kennis met het molenarinnetje, wier ridderlijke minnaar zich in een meelzak verbergt om zo tot haar te komen.
En ander molenarinnetje zien wij tol eisen van een voorbijgaande vissersknaap.

Kalff bedoelt hiermee het lied: Des winters als het regent. Dit is het volgende lied in deze serie. De tekst komt uit het Haerlems Oud Liedboek, z.j. en wordt ook wel genoemd: Van ‘t loze vissertje. Merk op dat dit liedboek uit Haarlem zijn 27ste druk beleefde in 1716.

Ga naar boven