Een deugdzaam paar

Tijdens de huwelijksmis van twee geliefden sterft de bruidegom. Een witte duif komt de kerk ingevlogen ten teken dat de bruidegom in de hemel is opgenomen. Drie maanden later sterft ook het meisje. Een duif komt niet zomaar voor in dit lied. De duif is nogal eens een zinnebeeld van onschuld, zachtheid en liefde. Maar ook zinnebeeld van God en de Heilige Geest en natuurlijk zinnebeeld van vrede.
In Het Nieuwe Testament en wel Matteüs 3-16 kun je lezen:
Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.
En de kleur wit wordt geassocieerd met maagdelijkheid.

Dit is een heel populair lied geweest, je komt het overal tegen in liedboekjes en liedjesschriften en veel mensen zongen het nog , in de tijd dat ik actief was met liedveldwerk, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ik heb verschillende optekeningen naast elkaar gelegd en ben zo tot de volgende 11 coupletten gekomen. De melodie komt uit de Liederenbank.

Er is iets eigenaardigs aan de hand met de liedtekst. De eerste twee coupletten werden overgeslagen, ze werden niet gezongen en niet opgeschreven in liedjesschriften. De titel van het lied: Een deugdzaam paar betreft de eerste regel van het derde! couplet in plaats van het eerste couplet, zoals te doen gebruikelijk. Een kwestie van spontane censuur? Oordeelt u zelf.

Luisterbestand: Een deugdzaam paar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
Hoe menig paar ziet men in ontucht vrijen
En ongebonden gaan in alle kwaad
Waardoor zo menige maagd komt in het lijden
In druk of in die aller droevigste staat.

2.
Maar die elkaar in zuiverheid beminnen
Brengt God hun deugd tot een goed huwelijk
Maar eer dat zij de blijde dag beginnen
Haalt God hen door de dood naar ’t hemelrijk.

3.
Een deugdzaam paar had ruim twee jaar gevreeën
Zij stelden saam de blijde trouwdag vast
Een wrede dood heeft hun plezier ontnomen
Die zo menig mens in zijne fleur verrast.

4.
Die goede ouders van hun wederzijde
Waren content al met dit deugdzaam paar
Waarop zij al die feesten gaan bereiden
Een droevig uur dat volgt hen achterna.

5.
De dag verscheen, dit paar gaat zich begeven
Zij gaan gezond naar die communiebank
Op hoop van in die gratie Gods te leven
En om aan God te geven lof en dank.

6.
’t Was de pastoor, die dit jong paar bediende
Die hier kwam geven, heer Jezus vlees en bloed
Aan deze bruidegom en zijn beminde
Ziet eens het wonder, dat Gods werken doet.

7.
In plaats van in plezier en vreugd te leven
Ja, om te trouwen in blijde bruiloftsfeest
De jonkman is op die aarde neergezegen
En zonder spreken gaf hij zijnen geest.

8.
Deze dochter met tranen in haar ogen
Zag hare minnaar aan, zo vol medelij
Een witte duif kwam door die kerk gevlogen
Op meneer pastoor zijn schouders rustte zij.

9.
De pastoor riep: die man is niet geboren
Om door de trouw te leven in de strijd
Vreest niet vriendin, er is geen ziel verloren
Hij wordt door die engelen voor Gods troon geleid.

10.
Nu was het bruiloftshuis vol rouw en klachten
Deze dochter stierf drie maanden daarna
Neemt deez’ historie wel in uw gedachten
En vrijt in zuivere liefde met elkaar.

11.
Heeft God u dan niet tot de trouw geroepen
De liefde is een goddelijke deugd
De hemel staat voor zulke jonkheid open
God is de loner van deez’ ware deugd.

Ga naar boven