Bijbelfragment

Alvorens met de bespreking van dit schilderij te beginnen, laat ik een bijbelfragment volgen uit het Nieuwe Testament, dat handelt over de bruiloft van Kana. Ik haalde dit uit mijn prachtige Chagallbijbel,uitgegeven door het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap, 2000.

Johannes 2:1-11.

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: wat Hij u ook zegt, doet dat! Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was- en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het- riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.

Ik zou bijna willen zeggen: tot zover deze lezing.

Ga naar boven